Yönetim Kurulu Oluşumu ve Danışmanlığı

 

Küreselleşme olgusu ile birlikte ülkelerin, kurumların ve şirketlerin alışılagelmiş yönetim biçimi ve organizasyon yapıları değişim sürecine girmiş bulunmaktadır. Kaynakların daha etkin kullanımı için yönetim sihirli bir sözcük haline gelmiştir. Bu süreçte tek yönlü yönetim modellerinden, çok merkezli bir idari yapıya geçişi temsil eden yönetim anlayışı egemen olmaya başlamıştır. Bu amaçla yönetimde ekonomik faydaya ulaşabilmek için performansın artırılması en önemli araçlardan bir tanesidir. Piyasa ekonomisinde en önemli sürükleyici güçlerden bir diğeri de şirketlerdir. Şirketlerin nasıl kaynak topladığı, kaynak dağılımını nasıl yaptığı ekonomi açısından önem arz etmektedir. Sağlıklı bir ekonomik büyüme için temel faktörlerden birisi de sağlıklı bir kurumsal şirket yönetimini sağlamaktır.

Kurumsal yönetim, küçük ve büyük hissedarlar, yönetim kurulu, üst yönetim ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin ilkelerini, yetki ve sorumluluk alanlarının dağılımın ve organizasyonunu belirleyen kurumsal yapıların kalitesini, güvenilirliğini ve şeffaflığını kapsamaktadır. Kurumsal yapıların her kesime güven verici nitelikte olması başarıyı belirlemektedir. Yönetimin kalitesi yöneticilerin kalitesi kadar kurumsal yapının kalitesine de bağlıdır.

Günümüzde şirketler, çalışanların, hissedarların ve müşterilerin haklarını koruma üzerine kendini yapılandırmak durumundadır. Kurumların başarısı, karar vericilerin katılımcı yaklaşımını, şeffaflık ve hesap verme kültürünü benimsemelerini, adil ve tutarlı olmalarını ve güven veren yönetim yapılarını gerektirmektedir. Kurumsal yapının en önemli organı yönetim kurullarıdır. Her organizasyon için en yetkili karar mercii olan yönetim kurullarının kimlerden oluştuğu, yönetim kurullarının hangi konulara odaklandığı, nasıl çalıştığı gibi konular yönetim kurulu kararlarını da, yönetimin kalitesini de etkileyen unsurlardır.

Marmara ICI, yönetim kurulunun oluşturulmasıyla birlikte, görev ve sorumluluklarını en verimli şekilde yerine getirmesi amacıyla, gündemli, düzenli ve aylık raporların geldiği yönetim kurulu toplantılarının düzenlenmesi ve Yönetim Kurulu’nun işlerlik kazandırılması yönünde çalışmalarda bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Oluşumu ve Danışmanlığı için Marmara ICI olarak yaptığımız çalışmalar ise;

  • Yönetim Kurulu Adayları Envanter Analizi,
  • Yönetim Kurulu Modellemesinin Oluşturulması,
  • Yönetim Kurulunun Organizasyon ve Yetki Tanımlamalarının Oluşturulması,
  • Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesi,
  • Yönetim Kurulu Toplantılarının Planlanması,
  • Yönetim Kurulu Yönetim Hedeflerinin Belirlenmesi,
  • Yönetim Kurulu Performans Kriterlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve ziyaretçi analizi için kullandığımız çerezler ve bunları nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Gizlilik Tercihleri'ne tıklayınız.