Check-Up Çalışmaları

 

Kurumsal check-up Firmalara Özel 4 temel alanda gerçekleşmekte;

1. Yönetim Ve Organizasyon Yapısının Analizi : (iş süreçleri ile yapının uyumu, yönetici profilleri ile pozisyon uyumu, verimliliğe olan etkileri, etkili karar almaya olan etkileri, yönetim stratejileri, organizasyon kültürü ve kültürün iş yapmaya etkileri, birimler ve her seviyede yöneticiler arası görev, rol ve sorumluluk dağılımı nasıldır, görev çakışmaları, verimsizlikler ya da iş sahipsizliği var mıdır, insan kaynakları yönetimi etkili ve verimli midir, organizasyon yapısı ve yönetim performansı nasıl geliştirilmelidir, şirket içi kurumsal yönetim olgunluk seviyesi nedir, nasıl artırılır) çalışmaları.  

 

2. Stratejik ve Operasyonel Yönetim Performansının Analizi : (stratejik yönetim var mı, var ise olgunluk seviyesi nedir, stratejik hedefler belirlenmiş midir, süreç formal midir, değilse hedefler nasıl belirlenmektedir, hedefler kurumsal kapasite ile uyumlu mu belirlenmiştir, operasyonel performans yönetimi var mıdır, yöneticiler kendi hedeflerini koyuyor ise bunların dayanağı nedir, gerçekleşmeler nasıldır, performans düşüklüğü var ise sebepleri nedir, hangi iç veya dış risklerden kaynaklanmaktadır, iyileştirmek için neler yapılabilir) çalışmalar.

 

3. İş Süreçlerinin Yönetimi ve Süreçlerdeki Risk Yönetimi Başarısı: (Süreç yönetimi var mıdır, süreç prosedürleri var mıdır, yok ise birimler iş süreçlerini nasıl yönetmektedir, süreçlerin etkinlik ve verimliliği nasıl ölçülmektedir, kalite yönetimi var mıdır, işlevsel midir, birim içi organizasyonlar nasıldır, süreçlerde görev, rol ve sorumluluklar nasıl beşirlenmiştir, süreç riskleri tanımlanmış ve tedbiler alınmış mıdır, süreçleri iyileştirmeye yönelik resmi ve gayrıresmi çalışmalar yapılmakta mıdır, süreçlerde hassas görevler nelerdir, süreçlerde kritik pozisyonlar hangileridir, iş süreçleri BT den yeterince faydalanmakta mıdır, süreçlerde hangi kritik veri veya raporlar üretilmektedir, bunlar doğru ve tam mıdır, hız düşürücü gereksiz uygulamalar ve bürokrasi var mıdır, süreç yönetimi nasıl iyileştirilir, süreçler nasıl daha hızlı ve verimi hale gelir, süreçler ile yönetim arası uyum nasıl sağlanır, süreçlere ilişkin raporlamalar nasıl iyileştirilir) çalışmalar.

 

4. İç Kontrol Sisteminin Analizi  (şirket varlıkları ve kaynaklarını koruyacak yeterli kontrol faaliyetleri ve prosedürleri tanımlanmış mıdır, yöneticiler gerekli hangi kontrolleri yapmaktadırlar, kritik riskler ve hassas görevlere yönelik hangi kontroller tanımlıdır, kontroller ekonomik ve verimli midir, kontroller etkin midir, şirketin amaç ve hedeflerine ulaşmasını teminen, şirket süreçlerinde risklere yönelik kontrol faaliyetleri uygulanmakta mıdır, bu kontrollerin sağlıklı işleyişi periyodik olarak gözden geçirilmekte midir, satın alma, satış, pazarlama, stok yönetimi, sözleşme yönetimi, ödemeler, tahsilatlar gibi kritik riskli alanlarda ne tür kontroller mevcuttur ve kayı/kaçak/suiistimal riskleri nasıl yönetilmektedir, iç kontrol sistemi bir bütün olarak nasıl iyileştirilir ve güçlendirilir çalışmalar.

Check-Up Çalışmaları sürecinde Marmara ICI olarak yaptığımız çalışmalar ise;

  • Şirketinizin Mevcut Yönetim ve Organizasyon Yapısının Analiz Edilmesi,
  • Stratejik ve Operasyonel Hedefler Çerçevesinde Performans Yönetiminin Analiz Edilmesi,
  • Operasyonel Tüm İş Süreçlerinin Analiz Edilmesi,
  • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Analiz Edilmesi,
  • Politika ve Prosedürlerin Analiz Edilmesi ve Bunlara Uyumun Sağlanması,
  • Risk Yönetim Süreçlerinin Analiz Edilmesi,
  • Himet / Üretim Raporlamalarının Analiz Edilmesi,
  • Bilgi Teknolojileri Süreçlerinin Analiz Edilmesi.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve ziyaretçi analizi için kullandığımız çerezler ve bunları nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Gizlilik Tercihleri'ne tıklayınız.